beskyttelse af personfølsomme data

 

Lovgivningen forlanger, at jeg passer på dine personfølsomme data, og det gør jeg.

Dine kontaktoplysninger, fremmødedatoer og betalinger ligger elektronisk i et lukket, sikret system. Straks efter, at jeg har været inde på din side, lukker jeg denne, så et neutralt skærmbillede vises. Computeren er sikret mod div. angreb, og man kommer ikke ind uden login.

Alle optegnelser fra samtalerne er håndskrevne og opbevares i aflåste journalskabe. Klienter er ikke alene i mit rum. Jeg forlader aldrig mit rum uden at låse døren. Er 2 klienter til stede, undlader jeg at nævne navne. Ved gruppearbejde må klienter selv nævne deres navn.

Telefonnumre og sms-er opbevares på en sikret telefon og slettes straks efter, at behandlingen er ophørt. Mails sendes i et krybteret system. Du kan svare på min mail via et krypteret link. Din ikke sikrede mail til mig vil blive udskrevet til journalen og derpå slettet.

Når du kommer til din første samtale, beder jeg dig underskrive denne samtykkeerklæring:

Samtykkeerklæring til behandling af personfølsomme oplysninger

 

Navn:

 

Dato:

 

Adresse:

 

Tlf.nr.:

 

Postnr:

 

By:

 

Cpr.nr.:

 

Mail adresse:

 

Hermed giver jeg samtykke til, at psykolog Pernille Holt Larsen kan indsamle og må behandle personfølsomme oplysninger om mig. Det  drejer sig om kontaktoplysninger og oplysninger, der er relevante for min behandling.

Psykologer har pligt til at føre journal og til at opbevare journalen i 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse.

Jeg kan altid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger Pernille Holt Larsen behandler om mig, og jeg har ret til at få berigtiget eller slettet urigtige kontaktoplysninger.

Jeg vil underrette Pernille Holt Larsen, hvis der skulle opstå ændringer i form af navn, adresse, tlf.nr. eller mailadresse, så længe jeg er i behandling.

 

Psykologer har tavshedspligt.

Videregivelse af oplysninger i nedenstående tilfælde vil så vidt muligt kun ske i samarbejde mellem klient og psykolog.

____ Jeg, som har henvisning fra egen læge, giver samtykke til, at Pernille Holt Larsen må sende Startbrev og Epikrise med kort, afsluttende vurdering af forløbet til lægen. Sæt kryds.

____ Jeg, som har en sundhedsforsikring, giver samtykke til, at Pernille Holt Larsen må indberette regninger via sygeforsikring danmark, når sundhedsforsikringen kræver det. Endvidere at hun må fremsende begrundelse for forlænget samtaleforløb samt give en kort, afsluttende vurdering af forløbet til sundhedsforsikringen. Sæt kryds.

____Jeg, som allerede har en aftale med kommunen herom, giver samtykke til, at Pernille Holt Larsen må besvare en skriftlig anmodning om Status, Aktuel situation eller Vurdering. Sæt kryds.

 

 Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke.

 

 Greve,  den            /__ __-______________________                 

 Navn (evt. værge)____________________________

 

I meget sjældne tilfælde gælder min tavshedspligt ikke. 

Det er, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade; da har jeg oplysningspligt. Hvis jeg er alvorligt bekymret for et barns trivsel og udvikling, har jeg pligt til at underrette kommunen. I givet fald ville jeg så vidt muligt fortælle dig, hvilke oplysninger jeg havde videregivet og til hvem. Heldigvis har det aldrig været nødvendigt endnu.